A Miskolci Egyetem Levéltárának fondjegyzéke

Tartalomjegyzék

      évkör doboz fm
A) RÉGIGYŰJTEMÉNY fondfőcsoport 1842–1949 365 40
I. Régi iratok fondcsoport 1842–1949 50 6
II. Gyűjteményi fondcsoport 1735–1996 315 34
B) MISKOLCI EGYETEM
(Nehézipari Műszaki Egyetem)
fondfőcsoport 1949–1992 3.337 370
I. Rektori Hivatal egységei fondcsoport 1949–1989 1.225 136
II. Egyetemi oktatási egységek fondcsoport 1949–1981 1.592 177
III. Főiskolai karok fondcsoport 1969– 90 10
IV. Központi egységek fondcsoport 1951–1992 240 26
V. Egyéb iratok fondcsoport 1801–1990 190 21
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
A) RÉGIGYŰJTEMÉNY fondfőcsoport 1842–1949 365 40
I. RÉGI IRATOK fondcsoport 1842–1949 50 6
1. Selmecbányai tanintézetek fond 1842–1918 27 3
a) törzskönyvek állag 1842–1875 3 0,50
b) eredeti oklevelek állag 1871–1917 9 1,00
c) indexek állag 1873–1878 1 0,09
d) tanácsülési jegyzőkönyvek állag 1873–1919 3 0,33
e) államvizsgák jegyzőkönyve állag 1878–1919 2 0,22
f) fém- és vaskohászati gyűjtemények jegyzékei állag 1878 1 0,04
g) hallgatói névjegyzékek állag 1894–1918 2 0,22
h) államvizsga-dolgozatok állag 1896–1917 2 0,22
i) építési szerződés, iratai, tervek állag 1899 1 0,11
j) osztályzati táblák állag 1909–1918 1 0,11
k) irattöredékek állag 1890–1918 2 0,05
2. Iratmásolatok fond   72 8
a) 1848/49-es minisztériumi iratok állag 1848/1849    
b) Pénzügyminisztérium állag 1867–    
c) Földművelésügyi Minisztérium állag 1867–    
d) bécsi Hofkammerarchiv állag 1735–    
e) Erdészeti és Faipari Egyetem kigyűjtött iratai állag      
f) regesztagyűjtemény állag      
3. Soproni tanintézetek fond 1919–1948 23 3
a) törzskönyvek állag 1942–1948 3 0,50
b) eredeti oklevelek állag 1921–1943 9 1,00
c) tanácsülési jegyzőkönyvek állag 1919–1949 4 0,44
d) államvizsgák és szigorlatok jegyzőkönyvei állag 1919–1949 5 0,55
e) vegyes iratok állag 1921–1944 1 0,11
f) tanári kinevezések állag 1935–1948 1 0,11
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
II. GYŰJTEMÉNYI fondcsoport       1735–1996 315 34
1. Professzorok fond 1735–1996 27 3
a) selmeciek állag 1735–1918 9 1
b) soproniak állag 1919–1948 8 1
c) miskolciak állag 1949–1996 10 1
2. Eseménytár fond 1800– 9 1
3. Film-fényképtár fond 1879–1996 18 2
a) negatívok, pozitívok állag      
b) fényképalbumok állag      
4. Személyi fond I. fond 1735– 135 15
5. Cikkgyűjtemény fond 1965–1996 54 6
a) egyetemtörténet állag 1965– 20 2
b) ásványi nyersanyagtörténet (bányászati) állag 1976– 11 1
c) külföldi utazók Magyarországon állag 1978– 9 1
d) fordításgyűjtemény [5/a–c) állaghoz] állag 1978– 14 2
6. Kiadványok kéziratai fond 1957– 14 1
7. Ásványi nyersanyagok története Magyarországon
(896–1918), kutatási megbízás (KFH) zárójelentés
és dokumentáció fond
fond 1976–1990 36 4
8. Egyetem- és bányászattörténeti vegyes gyűjtemény fond 1978– 22 2
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
B) MISKOLCI EGYETEM
(Nehézipari Műszaki Egyetem)
fondfőcsoport 1949–1992 3337 370
I. REKTORI HIVATAL EGYSÉGEI fondcsoport 1949–1989 1225 136
1. Rektori Hivatal fondcsoport 1949–1989 450 50
a) egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek állag 1952–1989 27  
b) rektori tanácsülési jegyzőkönyvek állag 1949–1989 18  
c) folyamatos sorszámmal iktatott iratok állag 1949–1971 147  
d) csoportszámos iktatású iratok állag 1972–1978 58  
e) alkalmazás állag 1953–1981 2  
f) doktori állag 1960–1971 2  
g események állag 1955–1971 1  
h) felvételi vizsgák állag 1948–1976 20  
i) hallgatók állag 1949–1974 2  
j) igazgatás állag 1957–1979 3  
k) iktatásból elkülönített iratok állag 1959–1965 5  
l) ingatlanügyek állag 1950–1979 3  
m) jogi/fegyelmi állag 1958–1983 19  
o) Bolyai Kollégium állag (1949)1951–1984 8  
p) konferenciák állag 1960–1978 1  
q) nevelés állag 1960–1988 18  
r) oktatás állag 1950–1973 10  
s) oktatók állag 1950–1967 2  
t) pályamunkák állag 1960–1962 1  
u) pályázatok állásra állag 1952–1971 1  
u) Sopron–Miskolc állag 1951–1965 2  
v) tantervek (sillabusok) állag 1941–1976 3  
y) vegyes iratok állag 1949–1977 13  
z) segédkönyvek állag 1949–1983 84  
2. Személyzeti Osztály fond 1949–1990 293 33
a) irattár állag 1949–1985 56  
b) soproni személyi anyag állag 1949–1959 12  
c) eltávozottak állag 1949–1990 61  
d) megszűnt szerződéses dolgozók állag 1951–1984 19  
e) útlevélügyek állag 1972–1981 5  
f) egyéb személyi ügyek állag 1949–1985 72  
g) zárolt személyi anyagok tételei 1949–1990 63  
3. Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály fond 1964–1985 369 41
4. Gazdasági Főigazgatói Hivatal fond   91 10
a) főigazgatói iratok állag  
b) Bér- és Munkaügyi Osztály állag 1949–1990 91 10
c) Pénzügyi Osztály állag  
d) Számviteli Osztály állag  
e) Műszaki- és (Gondnoki) Üzemeltetési Főosztály állag  
5. Tanulmányi Osztály fond  
6. Egyéb szervezeti egységek fond 1958–1969 18 2
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
II. EGYETEMI OKTATÁSI EGYSÉGEK fondcsoport 1949–1981 1592 177
  Bányamérnöki Kar iratai   1949–1981 403 45
1. Bányamérnöki (Bánya- és  Kohómérnöki) Kar Dékáni Hivatala,
Sopron
fond 1949–1960 59 6
a) kari tanácsülési jegyzőkönyvek állag 1949–1960 5  
b) iktatott iratok állag 1949–1960 18  
c) nem iktatott iratok állag 1949–1960 27  
d) segédkönyvek     9  
2. Bányamérnöki Kar Dékáni Hivatala, Miskolc (selejtezett, rendezett) fond 1961–1981 56 6
a) kari tanácsülési jegyzőkönyvek állag   7  
b) iktatott iratok állag   40  
c) nem iktatott iratok állag   7  
d) segédkönyvek állag   2  
3. Eljárástechnikai Tanszék (Érc- és Szénelőkészítési, Ásványelőkészítési) fond 1951–1975 35 4
a) iktatott iratok állag   10  
b) vegyes iratok állag   18  
c) segédkönyvek állag   7  
4. Geotechnikai Berendezések (Bányagéptan) Tanszék fond 1952–1972 21 2
a) iktatott iratok állag   8  
b) vegyes állag   11  
c) segédkönyvek állag   2  
5. Ásvány- és Kőzettani Tanszék fond 1959–1976 18 2
a) iktatott iratok állag   6  
b) vegyes állag   10  
c) segédkönyvek állag   2  
6. Földtan-teleptani Tanszék fond 1949–1976 37 4
a) iktatott iratok állag   10  
b) vegyes állag   25  
c) segédkönyvek állag   2  
7. Geofizikai Tanszék fond 1952–1973 72 8
a) iktatott iratok állag   22  
b) vegyes állag   41  
c) segédkönyvek     9  
8. Bányászati és Geotechnikai (Bányaműveléstani) Tanszék fond 1951–1976 49 5
a) iktatott iratok állag   16  
b) vegyes állag   31  
c) segédkönyvek     2  
9. Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék fond 1950–1976 24 3
a) iktatott iratok állag   9  
b) vegyes állag   12  
c) segédkönyvek állag   3  
10. Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Tanszék fond 1987–
11. Földrajz-Környezettani Tanszék fond 1993–
12. Olajtermelési Tanszék fond 1954–1993 32 4
a) iktatott iratok állag   5  
b) vegyes állag   25  
c) segédkönyvek állag   2  
13. Olajmérnöki Tanszék fond 1993–
14. Gázmérnöki Tanszék fond 1993–
15. Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék fond 1995–
16. Kari intézetek fond 1987–
  Kohómérnöki Kar iratai   1960–1986 430 48
17. Kohómérnöki Kar Dékáni Hivata fond 1960–1986 180 20
a) kari tanácsülési jegyzőkönyvek állag   7  
b) iktatott iratok állag   126  
c) nem iktatott iratok állag   28  
d) doktori állag   10  
e) segédkönyvek állag   9  
18. Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék fond 1950–1976 44 5
a) iktatott iratok állag   14  
b) vegyes iratok állag   29  
c) segédkönyvek állag   1  
19. Minőségbiztosítási Kihelyezett Tanszék fond 1993–
20. Fémtani (Metallográfiai) Tanszék fond 1951–1976 25 3
a) iktatott iratok állag   8  
b) vegyes állag   16  
c) segédkönyvek állag   1  
21. Nemfémes Anyagok Tanszék fond 1994–
22. Tüzeléstani Tanszék fond 1953–1976 42 5
a) iktatott iratok állag   12  
b) vegyes állag   21  
c) segédkönyvek állag   9  
23. Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék fond 1993–
24. Analitikai Kémiai (Szervetlen és Elemző kémia) Tanszék fond 1969–1976 15 1
a) iktatott iratok állag   4  
b) vegyes iratok állag   11  
25. Fizikai Kémiai (Általános és Fizikai-kémiai) Tanszék fond 1950–1976 52 6
a) iktatott iratok állag   19  
b) vegyes iratok állag   30  
b) segédkönyvek állag   3  
26. Fémkohászattani Tanszék fond 1956–1976 31 3
a) iktatott iratok állag   31  
b) vegyes iratok állag   9  
b) segédkönyvek állag   3  
27. Öntészeti Tanszék fond 1965–1976 16 2
a) iktatott iratok állag   5  
b) vegyes állag   8  
b) segédkönyvek állag   3  
28. Vaskohászattani Tanszék fond 1957–1976 25 3
a) iktatott iratok állag   7  
b) vegyes iratok állag   18  
29. Kari intézetek fond 1989–
  Gépészmérnöki Kar iratai   1949–1981 642 71
30. Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala fond 1951–1981 297 33
a) kari tanácsülési jegyzőkönyvek állag   18  
b) iktatott iratok állag   132  
c) nem iktatott iratok állag   98  
d) cseretermelési gyakorlatok állag 1958–1977 14  
e) doktori állag   17  
f) segédkönyvek     18  
31. Anyagmozgatási és Logisztikai (Szállítóberendezések) Tanszék fond 1960–1976 15 1
a) iktatott iratok állag   6  
b) vegyes állag   9  
32. Ábrázoló Geometriai Tanszék fond 1949–1976 18 2
a) iktatott iratok állag   7  
b) vegyes állag   9  
c) segédkönyvek állag   2  
33. Áramlás- és Hőtechnikai Gépek (Gépüzemtani) Tanszéke fond 1952–1976 24 2
a) iktatott iratok állag   6  
b) vegyes állag   17  
c) segédkönyvek     1  
34. Fizikai Tanszék fond 1953–1978 40 4
a) iktatott iratok állag   8  
b) vegyes állag   29  
c) segédkönyvek állag   3  
35. Gépelemek Tanszéke fond
36. Gépgyártástechnológiai Tanszék fond 1963–1977 55 6
a) iktatott iratok állag   13  
b) vegyes állag   41  
c) segédkönyvek állag   1  
37. Automatizálási (Automatikai+Irányítástechnikai) Tanszék fond 1965–1974 20 2
a) iktatott iratok állag   8  
b) vegyes állag   12  
38. Elektrotechnikai és Elektronikai Tanszék fond 1951–1976 18 2
a) iktatott iratok állag   7  
b) vegyes állag   10  
c) segédkönyvek állag   1  
39. Általános Informatikai Tanszék fond  
40. Alkalmazott Informatikai Tanszék fond  
41. Analízis (Matematika) Tanszék fond 1975-
42. Alkalmazott Matematika (Matematika) Tanszék fond 1949–1958 6 1
a) iktatott iratok állag   2  
b) vegyes állag   4  
43. Mechanikai Tanszék fond 1953–1974 75 8
a) iktatott iratok állag   13  
b) vegyes állag   59  
c) segédkönyvek állag   3  
44. Mechanikai Technológiai Tanszék fond 1950–1978 48 5
a) iktatott iratok állag   17  
b) vegyes állag   22  
c) segédkönyvek állag   9  
45. Szerszámgépek Tanszéke fond 1960–1976 20 2
a) iktatott iratok állag   8  
b) vegyes állag   12  
46. Vegyipari Gépek Tanszéke fond 1966–1976 16 2
a) iktatott iratok állag   5  
b) vegyes állag   11  
46. Kari intézetek fond 1975–
  Állam és Jogtudományi Kar (Intézet) iratai   1981–
  Állam és Jogtudományi Kar (Intézet) Hivatala fond 1981–
52. Nemzetközi Jogi Tanszék fond    
56. Euróopai és Nemzetközi Magánjogi Tanszék fond  
57. Kereskedelmi Jogi Tanszék fond  
58. Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék fond      
59. Jogtörténeti Tanszék fond      
60. Római Jogi Tanszék fond      
61. Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék fond      
62. Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék fond      
63. Kari intézetek fond 1982–
  Gazdaságtudományi Kar (Intézet) iratai   1954– 117
64. Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala fond 1987–
65. Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszék fond  
66. Gazdaságelméleti Tanszék fond  
67. Pénzügyi Tanszék fond  
68. Számviteli és Statisztikai Tanszék fond  
69. Szervezési és Vezetési Tanszék fond 1989–
70. Vállalatgazdaságtani (Ipargazdaságtani) Tanszék fond 1954–1984 117 13
71. Marketing Tanszék fond  
72. Regionális Gazdaságtani Tanszék fond  
73. Kari intézetek fond 1991–
74. Bölcsészettudományi Intézet fond 1991–
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
III. FŐISKOLAI KAROK fondcsoport 1969– 90 10
1. Dunaújvárosi Főiskolai (Kohó- és Fémipari) Kar fond 1969–    
2. Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar (Kazincbarcika) fond 1970–1987 90 10
a) iktatott iratok állag   31  
b) vegyes állag   54  
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
IV. KÖZPONTI EGYSÉGEK fondcsoport 1949–1992 241 26
1. Marxizmuz-leninizmus Tanszék fond 1957–1976 49 5
2. Idegennyelvei (Lektorátus) Oktatási Központ fond 1962–1976 17 2
3. Testnevelési Tanszék és Sportlétesítmények fond 1952–
4. Katonai Tanszék fond 1951–1956 1
5. Központi Könyvtár soproni fond 1951–1959 44 5
a) iktatott iratok állag   19  
b) vegyes állag   23  
c) segédkönyvek állag   2  
6. Központi Könyvtár miskolci fond 1949–1992 130 14
a) folyamatos sorszámmal iktatott iratok állag   22  
b) csoportszámos iktatású iratok állag   40  
c) vegyes állag   50  
d) segédkönyvek állag   18  
7. Egyetemi Levéltár és Múzeum ügyviteli iratai fond 1982– 9  
a) levéltár állag      
  Vissza a tetejére   évkör doboz fm
V. EGYÉB IRATOK fondcsoport 1801–1990 190 21
1. Személyi fond II. fond 1801–1990 83 9
a) Anreics János iratai   1801–1929 1  
b) Neumann János részhagyatéka   1930–1965 1  
c) Németh Alajos (tűzrendészeti) iratai   1992 5  
d) Kiss Ervin jegyzetelte Stasney Alfréd vázlatrajz(ok)   (1942), 1988 1  
e) Tarján Gusztáv iratai   1935–1989 9  
f) Gellért Károly újítása   1970–1978 1  
g) Sályi István iratai   1950–1957 1  
h) Zambó János levelei   1966 1  
i) Horváth Zoltán hagyományozott anyaga   1920–1988 63  
j) Terplán Zénó iratai   1949–1992 18
2. Borsodi Szénbányászati Tröszt fond 1965–1976 21 2
a) Borsodi Szénbányák iratai     7  
b) Sajó kétoldali bányák iratai     7  
c) bányatörténetek     7  
3. Az egyetem 1956-os eseményei fond 1956–1957 5 1
4. Doktori értekezés gyűjtemény fond 1958–1977 81 9
5. Egyetemtörténeti Bizottság iratai fond  


Vissza a tetejére